“Christian Spirituality: Press on Toward the Goal, Part 3 of 5”