“Christian Spirituality: Press on Toward the Goal, Part 2 of 5