“Christian Spirituality: Press on Toward the Goal, Part 1 of 5”