“Christian Spirituality: Press on Toward the Goal, Part 4 of 5”