“Christian Spirituality: Press on Toward the Goal, Part 5 of 5”